เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์โควิด - 19

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์โควิด - 19

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2565

| 2,155 view
เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด (สถานะวันที่ 1.ค. 2565)
th_1

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

 • กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
  • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • (ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)
 • กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด
  • กรณี (1) หากมีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
   • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
   • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
   • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
   • (ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)
   • ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว
  • กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
   • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
   • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
   • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
   • รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)
   • ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
   •  

 

การลงทะเบียนระบบ THAILAND PASS เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

273492566_289953286564862_2318133151427379830_n

 

วิธีแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน Thailand Pass เบื้องต้น

 • ใช้อีเมลอื่น ที่ไม่ใช่ Hotmail หรือ Outlook ในการลงทะเบียน
 • เอกสารที่จะอัพโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพ (JPG, JPEG, PNG) เท่านั้น / ระบบไม่รองรับไฟล์ PDF หากมีแค่ PDF ให้แปลงเป็นไฟล์ภาพ หรือถ่ายภาพจากเอกสารแผ่นจริง
 • สาเหตุหลัก ๆ ที่การลงทะเบียนถูกปฏิเสธ
  • ไม่อัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 / ผู้ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็ม (1/2 และ 2/2) หากส่งมาเฉพาะเข็มที่ 2 จะถูกปฏิเสธ (ยกเว้นกรณีวัคซีน Johnson & Johnson)
  • เอกสารที่อัพโหลดไม่ชัด/มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ กรุณาลงทะเบียนมาใหม่ โดยอัพโหลดเอกสารที่ชัดเจน
  • ระยะห่างระหว่างวัคซีนโดส 1 และ 2 น้อยกว่าที่กำหนด แนะนำให้อัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กับเข็มที่ 2 แทน
  • เอกสารยืนยันการจอง รร. ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (อาทิ ไม่ใช่ รร. SHA Extra+ หรือ AQ / ไม่แสดงว่าจ่ายเงินแล้ว / ไม่ได้ระบุว่ารวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ PCR หรือรถรับจากสนามบิน) 

ขั้น 1: เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน (หากมี QR Code เช่น EU Green Card จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้น)
  • วัคซีนที่ไทยยอมรับ ได้แก่ Sinovac (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์) / AstraZeneca (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) /Johnson & Johnson (1 เข็ม) / Pfizer (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Moderna (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sinopharm (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Sputnik V (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Covaxin (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) Medigen - รับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการ Sandbox เท่านั้น (2 เข็ม - เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sputnik Light รับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการ Sandbox เท่านั้น (1 เข็ม)
  • หากระยะห่างระหว่างเข็มน้อยกว่าที่กำหนด หลักฐานการฉีดวัคซีนของท่านจะถูกปฏิเสธ
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนต้องประกอบด้วย รายละเอียดยืนยันตัวบุคคล (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง) และรายละเอียดการได้รับวัคซีน (จำนวนครั้งต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด / วันที่ได้รับวัคซีน โดยเข็มสุดท้ายจะต้องได้รับก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน / ตัวเลขรุ่นการผลิต (lot/batch number of vaccine)
  • สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
  • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน โดยเด็กจะสามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง
 • หลักฐานการจองโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ดูรายชื่อโรงแรม AQ ได้ คลิกที่นี่ 
  • ดูรายชื่อโรงแรม SHA Extra + ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus  
  • หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ ต้องออกให้โดยโรงแรมโดยตรง หรือผ่านทาง www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com / https://asq.ascendtravel.com / https://asqthailand.com / https://entrythailand.go.th
  • ผู้เข้าโครงการ Sandbox ที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา ต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+ พร้อมหลักฐานการจองและชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ผ่านระบบ https://www.thailandpsas.com/ โดยต้องอัพโหลดหลักฐานใบเสร็จที่ได้รับจากระบบฯ ขณะลงทะเบียน Thailand Pass ด้วย
 • ข้อมูลการเดินทางเข้าไทย / รายละเอียดเที่ยวบิน
 • ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50000 USD (เฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ / หากยังไม่มีประกัน สามารถซื้อประกันได้ที่นี่)

ขั้น 2: ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS (HTTP://TP.CONSULAR.GO.TH)  

 • ต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • ผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนแยกรายบุคคล
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ลงทะเบียนพร้อมผู้ปกครอง (ไม่ต้องลงทะเบียนแยก) 
 • อัพโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์รูปภาพ JPG, JPEG หรือ PNG ที่ชัดเจน อ่านง่าย
 • หากหลักฐานการฉีดวัคซีนมี QR Code ระบบจะสามารถอ่านข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ และสามารถอนุมัติการลงทะเบียนได้ภายใน 1-3 วัน แต่หากไม่มี QR Code ก็อาจใช้เวลามากกว่านั้น 

ขั้น 3: รับ QR CODE ทางอีเมล 

 • เมื่อการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบ Thailand Pass จะส่ง QR Code ให้ท่านทางอีเมล
 • กรุณาพิมพ์ หรือบันทึก QR Code ดังกล่าวไว้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง และต่อเจ้าหน้าที่ ตม. เมื่อเดินทางถึงไทย

ขั้น 4เตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง

 • สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ TEST & GO (ไม่กักตัว) ต้องใช้เอกสารดังนี้
  • QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass
  • หลักฐานยืนยันการจอง รร. SHA Extra+ หรือ AQ วันที่ 1 และวันที่ 5 ที่ระบุว่าได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว รวมค่า airport pick-up และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (เด็กอายุต่ำว่า 18 ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
  • ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
  • ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ SANDBOX (ไม่กักตัว แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ ๆ กำหนด 7 วัน) ต้องใช้เอกสารดังนี้
  • QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass 
  • หลักฐานยืนยันการจอง รร. ที่ผ่านมาตรฐาน SHA Extra+ อย่างน้อย 7 วัน รวมค่า airport pick-up และหลักฐานการชำระค่าตรวจโควิด-19 2 ครั้ง ตามที่รัฐบาลกำหนด
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (เด็กอายุต่ำว่า 18 ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
  • ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
  • ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ ALTERNATIVE QUARANTINE (กักตัวใน รร. 7 หรือ 10 วัน) ต้องใช้เอกสารดังนี้
  • QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass 
  • หลักฐานยืนยันการจอง รร. AQ 7 หรือ 10 วัน ที่ระบุว่าได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว หรือจ่ายมัดจำอย่างน้อย 15,000 บาท รวมค่า airport pick-up และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส เฉพาะสำหรับผู้ที่ประสงค์กักตัว 7 วัน (หากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนจะต้องกักตัว 10 วัน ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
  • ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. (ยกเว้นสำหรับคนไทย และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้ผลจตรวจฯ) อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง
  • ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้อง

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ