การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2567

| 3,378 view

 

ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง [email protected] หรือ โทร +3614384020   

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน 
 • บัตรหมดอายุ   แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรหาย หรือถูกทำลาย   แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • บัตรชำรุด   แสดงบัตรเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียนเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล;   แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
 • เปลี่ยนที่อยู่   แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือชำรุด
 • ค่าธรรมเนียม  จำนวน 5 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) จ่ายผ่านทางธนาคารเข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูตฯเท่านั้น

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB


 

 

 
Thai National ID (Renew an ID Card)

How to Apply for a New National ID Card


Appointment  

You can make an appointment via e-mail to [email protected] or +3614384020 


Required Documents
 

 • Application form: please fill out every question.
 • Expired Card   please show the current expired card.
 • Lost or Destroyed Card  please bring an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Damaged Card   please bring the damaged card and an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Changed Name   please bring your old card and an official document regarding the change of your name.
 • Changed Address   please show an old card and a house registration.
 • Additional form in case of lost of destroyed ID card.
 • 5 Euros fee (can be paid only by bank transfer)

   

  Bank:                               MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:         1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                       Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:        1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                                HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:             MKKB HU HB