การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 3,067 view
 
เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย  การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า  กรุณายื่นเอกสารภายในเวลา 11.30 น. ในการขอรับเอกสารนี้ จะต้องนัดหมายเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์
 
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่
 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ     
 
1.    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน      
2.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป      
3.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด      
4.    บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด      
5.    ไม่มีค่าธรรมเนียม
 
2. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    
2.1    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            
1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป            
2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
3.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด    
 
2.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป             
2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             
4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำจำนวน 1 ชุด            
6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
 
2.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่า         
1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป            
2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             
4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด