หนังสือนำ

หนังสือนำ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 5,767 view

หนังสือรับรองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
หนังสือรับรองความประพฤติ
หนังสือรับรองสำหรับคู่สมรสชาวไทยและต่างชาติเพื่อซื้อที่ดินในประเทศไทย

 


 

การขอหนังสือประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Military Service Postponement

อกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ มีดังนี้

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ถ้ามี

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

  3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันศึกษา ประเทศอะไร

  3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันการศึกษามาประกอบด้วย)

  3.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อของผู้แปล และส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองการแปล 

  3.4 การแปลหนังสือรับรอง โปรดตรวจสอบว่าการแปลถูกต้องตามหลักการแปลทุกประการ โดยปรากฏลายมือของผู้แปล ซึ่งต้องเป็นลายมือจริงและมีการพิมพ์กำกับ 'รับรองการแปลถูกต้อง'

4.หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

  4.1 ในการขอหนังสือรับรอง ให้นำสำเนาเอกสารในข้อ 1, 2 และ3 มายื่นประกอบด้วย

  4.2 ให้เขียนคำร้อง (ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องระบุด้วยว่าประสงค์จะขอผ่อนผันกี่ปี) 

  4.3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อทันการหากมีปัญหาใดๆ (โดยเฉพาะในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน)

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

แบบฟอร์มที่ 1 คำร้องนิติกรณ์ และแบบฟอร์มที่ 2 การขอหนังสือรับรอง 

ตัวอย่างหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
 

สามารถมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าที่ [email protected] หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางอีเมล 

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 3 วันทำการ ไม่มีค่าธรรมเนียม

การออกหนังสือรับรองอาจมีความล่าช้า หากฉบับแปล ไม่ถูกต้องตามหลักการแปล หรือไม่มีการเขียนกำกับการแปลถูกต้อง หรือหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน

 

 


 

หนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Certificate
 

บุคคลชาติไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศและต้องการขอใบรับรองความประพฤติจะต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

      •  คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ Download เพื่อแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะนำหนังสือรับรองความประพฤติไปแสดง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
      •  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานทางการทหาร ( สด.8 , 9 , 43 ฯ ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
      •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
      •  แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ Download จำนวน 2 ชุด (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
         ประจำประเทศนั้น ๆ)
      •  การบริการของศูนย์บริการฯ คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท  
 
  
 

         หากผู้ร้องต้อง การให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ร้องแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 7 ใบ  (กรุณาส่งมาพร้อมกับเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด)ทั้งนี้ ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ หรือหากมัการเลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งที่อยู่ใหม่ พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะนั้นท่านจะต้องยื่นคำร้องใหม่

     •   ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ยกเว้น ตรวจสอบพบประวัติการกระทำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ

         การชำระเงินทาง Telegraphic Transfer (โปรดคลิกดูรายละเอียดวิธีการโอนเงิน)


          ผู้ร้องจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ไปที่:

          ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
          ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          โทรศัพท์  0-2205-2168-9      
          โทรสาร 0-2205-1295     
          อีเมล์ [email protected] 

 
          The Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police
          Building 6, Royal Thai Police,
          Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330

          Phone : 0-2205-2168-9 
          Fax: 0-2205-1295
          E-mail :  [email protected] 
 

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pcscenter.sbpolice.go.th/v2//en

 


 

หนังสือรับรองสำหรับคู่สมรสชาวไทยและต่างชาติเพื่อซื้อที่ดินในประเทศไทย (Letter of Confirmation)

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับชาวไทย ประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Confirmation) ของกรมที่ดิน จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรสของไทย จำนวน 2 ชุด
 7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ซึ่งไม่ตรงกับทะเบียนสมรสของไทย ขอให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ชุด มาแสดงด้วย

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ประกอบด้วย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 2. ในกรณีที่คู่สมรสชาวต่างชาติมิใช่คนสัญชาติเยอรมัน ขอให้นำสำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด มาแสดงด้วย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 1. กรอกคำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
 2. คู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ รับรองลายมือชื่อของคู่สมรสฯก่อนที่จะนำเอกสารไปใช้ดำเนินการที่ประเทศไทยต่อไป (มีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายผ่านทางธนาคารเท่านั้น)