นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 5,168 view

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลฮังการี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับรูปแบบการให้บริการของฝ่ายกงสุล โดยผู้ขอรับบริการทุกประเภทจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ดังนี้
1. บริการกงสุล:
ทุกวันทำการราชการ เวลา 09.00 -12.00 และ 13.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ con[email protected] หรือโทร. +36 1 438-4020 และ +36 30 716 7150
2. บริการวีซ่า:
ทุกวันทำการราชการ เวลา 09.00 -12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ [email protected] หรือโทร. +36 1438-4020 (ext. 26)

การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราเพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองการแปลเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน


รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม
รับรองลายมือชื่อในเอกสารของธนาคาร
รับรองลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงการใช้นามสกุล
รับรองลายมือในการซื้อที่ดิน
รับรองลายมือชื่ออื่นๆ
รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแจ้งเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ
รับรองสำเนาถูกต้อง
รับรองคำแปล

 


 
การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น ออกให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของฮังการี โครเอเชีย มอนเตเนโกร บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หรือ คอซอวอ ก่อน แล้วจึงนำไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ   หลังจากนั้น จะต้องนำไปรับรองที่ กรมการกงสุล ก่อนนำไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต 
 
**สำหรับเอกสารที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยสามารถนำเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองแล้วไปแปลที่ประเทศไทยและให้กรมการกงสุลรับรองคำแปล  หรือแปลในประเทศฮังการี โครเอเชีย มอนเตเนโกร บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หรือคอซอวอ โดยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสารทั้งต้นฉบับและคำแปล ก่อนนำไปรับรองที่กรมการกงสุลในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต (ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตบางแห่งอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่จำเป็นต้องการผ่านการรับรองที่กรมการกงสุลอีกครั้ง)**
 
**การแปลเอกสารจะต้องแปลโดยผู้แปลที่ได้รับการยอมรับและผู้แปลจะต้องลงนามรับรองคำแปลด้วย**
 
การรับรองเอกสารของฮังการี โปรดติดต่อ Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. ที่
 

 

 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 

หลักฐานประกอบ

1.  คำร้องนิติกรณ์ 
2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
     -  หนังสือมอบอำนาจ 
     -  หนังสือให้ความยินยอม 
3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและต้องทำการชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น)

ช่องทางการชำระเงิน

Bank:                           MBH Bank Zrt.

Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB


หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

 


 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือของธนาคาร
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือของธนาคาร ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง


หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ 
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและต้องทำการชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น)

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

 

 

 

การขอเปลี่ยนชื่อสกุล หลังการจดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า


การขอเปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า ในฮังการีและประเทศในเขตอาณา

 
"การเปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าชื่อ หลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ในต่างประเทศ สามารถทำได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น (ทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย)
โดยผู้ร้องจำเป็นต้องติดต่อที่ว่าการอำเภอฯ หรือเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ หากไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมาขอทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตนได้"
 

การนำเอกสารทะเบียนสมรส หรือหย่าฮังการีไปใช้ที่ประเทศไทยในการนี้ จะต้องมีการประทับตรารับรอง (Legalisation) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนำไปยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล / คำนำหน้า ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ ที่ว่าการเขตฯ
 

การรับรองเอกสาร เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ใช้กรณีสมรส โดยคู่สมรสเดินทางไปดำเนินการด้วยกันที่ประเทศไทยทั้งสองฝ่าย

1.1 ใบทะเบียนสมรสตัวจริง ผ่านการรับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศของทางการท้องถิ่นที่ทำการจดทะเบียนสมรสให้ และประทับตราสถานเอกอัครราชทูตฯ

1.2 เอกสารแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ องทางการท้องถิ่นที่ทำการจดทะเบียนสมรสให้ และประทับตราสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

2. เอกสารที่ใช้กรณีสมรส โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง (คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน)

 

ใช้เอกสาร 1.1  1.2 และ 

2.1 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างประเทศ

2.2 บันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุลที่คู่สมรสลงลายมือยินยอมแล้ว 

 

***เอกสาร 2.1 และ 2.2 จะต้องลงลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ ประทับตราจากทนายท้องถิ่น และผ่านการรับรองจาก OFFI โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตรารับรองในตอนท้าย***

 

3. เอกสารที่ใช้กรณี สมรส โดยคู่สมรสทั้งสองต้องการ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน (ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปประเทศไทย)

 

ใช้เอกสาร 1.1,1.2, 2.1, 2.2 และ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมนำหนังสือเดินทางไทยตัวจริง และสำเนาหนังสือเดินทางไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบมาด้วย

 

4. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลในประเทศท้องถิ่นของท่าน กรณีเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง

4.1 เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลท้องถิ่น 

4.2 เอกสารแปล 4.1 เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

5. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลในประเทศท้องถิ่นของท่าน ขอมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน

 

ใช้เอกสาร 4.1, 4.2 และ หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฯ)

โดยให้ระบุในใบมอบอำนาจว่า ขอกลับไปใช้นามสกุลเดิมของตนเอง เนื่องจากหย่า โดยมีหลักฐานการหย่าดังแนบ


หมายเหตุ

เฉพาะกรณีทำหนังสือมอบอำนาจ จำเป็นต้องมาลงลายมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  นอกนั้นสามารถส่งคำร้องทางไปรษณีย์ได้

- การขอติดต่อเพื่อดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 4 วันทำการ หากประสงค์จะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมากับคำร้องด้วย

- มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการชำระเงิน

Bank:                           MBH Bank Zrt.

Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

 


การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจซื้อขายที่ดิน


การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจซื้อขายที่ดิน ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน จะต้องใช้แบบฟอร์มของกรมที่ดิน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน (คลิกที่นี่) [ดูหัวข้อ "แบบฟอร์ม Download"]

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่      
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. มีค่าธรรมเนียม

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

 


การขอรับรองลายมือชื่อต่าง ๆ

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือต่างๆ ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ 
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่      
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. มีค่าธรรมเนียม

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ


การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาตินำชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีพำนักในต่างประเทศ
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาตินำชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีพำนักในต่างประเทศ ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ 
 2. แบบฟอร์มสำหรับการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ 
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. มีค่าธรรมเนียม

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

 

 

 การรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ผู้ขอรับรองจะต้องนำเอกสารราชการต้นฉบับตัวจริงมา พร้อมสำเนา
 

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ 
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 3. มีค่าธรรมเนียม

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

 


การขอรับรองเอกสาร Certified Documents

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล จำนวน 1 ชุด
 4. เอกสารแปล ซึ่งผู้แปลลงนามรับรองการแปลกำกับ ฉบับตัวจริง (ลายเซ็นผู้แปล ไม่สามารถรับลายเซ็นแบบถ่ายสำเนาหรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์)
 5. มีค่าธรรมเนียม

  ช่องทางการชำระเงิน

  Bank:                           MBH Bank Zrt.

  Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

  Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

  Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

  IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

  SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB


   

หมายเหตุ

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ หากประสงค์จะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมากับคำร้องด้วย ใช้เวลาดำเนินการในการรับรองการแปลเอกสาร 2 วันทำการ

 

กรณีต้องการแปลเอกสารที่ทางการฮังการีออกให้เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะต้องดำเนินการรับรองเอกสารกับ OFFI ก่อน (ลายละเอียดคลิกที่นี่)