ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 2,866 view
 

 

 

Passport - หนังสือเดินทางไทย

  • คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ - Passport Application Form ดาวน์โหลด
  • บันทึกสอบสวน - Investigation Form ดาวน์โหลด
  • บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทาง แทนเล่มเดิมที่สูญหาย - Replacement of lost passports request form ดาวน์โหลด

 

Birth Certificate - แจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย

  • แบบฟอร์มแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย  -  Thai Birth Registration Form ดาวน์โหลด

 

Adoption - การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ

  • คำร้องขอจดทะเบียนการรับรองบุตร - Application for Registration of Legitimation of Child ดาวน์โหลด
  • คำร้องขอจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม - Application for Registration of Legitimation of Child ดาวน์โหลด

 

Marriage & Divorce - การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า

  • คำร้องขอจดทะเบียนสมรส - Application for Registration of Marriage ดาวน์โหลด

  • คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า - Application for Registration of Divorce ดาวน์โหลด

 

ต. ๘ - T.8