การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2567

| 2,888 view

เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหาย และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย  การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า   กรุณายื่นเอกสารภายในเวลา 11.00 น. ในการขอรับเอกสารนี้ จะต้องนัดหมายเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์

 

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      

1.    ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      

2.    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด      

3.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป      

4.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด      

5.    บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด      

6.    บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 1 ชุด      

7.    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      

1.    หนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด      

2.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป      

3.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด      

4.    บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด      

5.    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด    

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป             

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) จำนวน 1 ชุด            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

6.    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด