การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุ 1 ปี)

การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุ 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 2,354 view

หนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้

อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัด คือ หากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับ และบางประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ  ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉินได้หรือไม่

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการ เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      
1.      ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      
2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม 
3.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด      
4.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป      
5.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด      
6.      บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด      
7.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 1 ชุด      
8.      ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) จ่ายผ่านทางธนาคารเข้าบัญชีสถานทูตเท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน

Bank:                           MKB Bank Zrt.

Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

 
2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      
1.      หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด     
3.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป      
4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด      
5.      บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด      
6.      ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) จ่ายผ่านทางธนาคารเข้าบัญชีสถานทูตเท่านั้น
         

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด    

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป             

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ จำนวน 1 ชุด           

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

6.    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด            

7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            

8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด