สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,653 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๙๐๗ คน รวมเป็น ๓๓๗,๗๔๓ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๑๕ คน รวมเป็น ๑๐,๔๔๐ คน รักษาหายแล้ว ๑๘๖,๔๔๙ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อดูอาการอีก ๒๐,๘๖๕ คน
๑.๒ นรม.ฮังการีให้สัมภาษณ์รายการวิทยุประจำสัปดาห์ว่า ฮังการีจะขยายระยะเวลามาตรควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID -19 ที่เดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ ต่อไปจนถึง ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ อาทิ การห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. การปิดร้านค้าตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. การห้ามการชุมนุมรวมตัวต่าง ๆ การสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะ และการให้นักเรียนระดับ ม. ปลายขึ้นไปเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนการไปโรงเรียน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑,๐๙๘ คน รวมเป็น ๒๑๗,๙๔๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๔,๓๐๔ คน รักษาหายแล้ว ๒๐๗,๘๔๘ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖๐๒ คน รวมเป็น ๑๑๔,๙๒๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๔,๒๘๕ คน รักษาหายแล้ว ๘๐,๘๖๘ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๓๖ คน รวมเป็น ๕๑,๕๙๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๗๑๘ คน รักษาหายแล้ว ๔๑,๔๔๒ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๐๙ คน รวมเป็น ๕๒,๙๐๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๓๕๓ คน รักษาหายแล้ว ๔๔,๔๓๘ คน