รัฐบาลฮังการีประกาศมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

รัฐบาลฮังการีประกาศมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

15 ก.ค. 2563

197 view
ตามที่รัฐบาลฮังการีมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนสรุป เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ดังนี้
๑. ทางการฮังการีแบ่งประเทศออกเป็น ๓ กลุ่ม
- สีแดง ได้แก่ทุกประเทศในทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกา (ยกเว้น สหรัฐ) เอเชีย รวมทั้งไทย (ยกเว้น เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น) และประเทศอัลเบเนีย บอสเนียฯ เบลารุส คอซอวอ นอร์ธมาเซโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และยูเครน
- สีเหลือง ได้แก่ บัลแกเรีย อังกฤษ นอร์เวย์ รัสเซีย โปรตุเกส โรมาเนีย เซอร์เบีย สวีเดน ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐฯ
- สีเขียว ได้แก่ประเทศที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มสีแดง และสีเหลือง ได้แก่ ประเทศสมาชิก EU ส่วนใหญ่ และเกาหลีใต้
โดยรายชื่อจะมีการปรับปรุงทุกสัปดาห์
๒. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในฮังการีและครอบครัว และผู้ที่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฮังการีที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน มีสิทธิเทียบเท่าคนฮังการีในการเดินทางเข้าประเทศ
๓. การเดินทางมาจากประเทศในกลุ่มสีเขียวทั้งชาวฮังการี และชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่มีข้อจำกัด
๔. การเดินทางมาจากประเทศในกลุ่มสีเหลืองสามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยต้อง
- ชาวต่างชาติ (ที่ไม่มีใบอนุญาตถิ่นพำนักตามข้อ ๒) หากได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ด่านเข้าเมืองแล้วพบว่ามีอาการต้องสงสัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง
- ผู้เข้าเมืองจะถูกกำหนดให้กักกันตัวในสถานที่ของรัฐ หรือที่บ้านแล้วแต่ความเสี่ยง โดยในระหว่างกักกันตัวสามารถขอตรวจโควิด เพื่อยกเลิกการกักกันตัวได้ โดยต้องผ่านการตรวจ ๒ ครั้ง
- หากแสดงผลตรวจโควิด ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๕ วันก่อนเดินทางถึงฮังการี โดยการตรวจแต่ละครั้งมีระยะห่างอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง สามารถเข้าฮังการีได้โดยไม่ต้องถูกกักกันตัว
๕. การเดินทางมาจากประเทศในกลุ่มสีแดง
- ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตถิ่นพำนักตามข้อ ๒ จะต้องขอรับอนุญาตให้เข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ของตำรวจฮังการีได้ที่
ทั้งนี้ หากได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ด่านเข้าเมืองแล้วพบว่ามีอาการต้องสงสัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง
- ชาวฮังการี และชาวต่างชาติที่มีสิทธิพำนักตามข้อ ๒ จะถูกกำหนดให้กักกันตัวในสถานที่ของรัฐ หรือที่บ้านแล้วแต่ความเสี่ยง โดยสามารถขอตรวจโควิด เพื่อยกเลิกการกักกันตัวได้ โดยต้องผ่านการตรวจ ๒ ครั้ง
๖. ผู้ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าเคยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาจะได้รับการยกเว้นให้เข้าฮังการีได้จากทุกประเทศ