สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓

15 ก.ค. 2563

141 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖ คน รวมเป็น ๔,๒๒๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๙๕ คน รักษาหายแล้ว ๒,๙๗๔ คน และมีผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านเพื่อควบคุมโรค ๒,๔๐๙ คน
๒. โครเอเชีย
๒.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๖๐ คน รวมเป็น ๓,๖๗๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๑๘ คน รักษาหายแล้ว ๒,๔๖๖ คน
๒.๒ โครเอเชียกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ประชาชนต้องสวมหน้ากากในสถานพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะ ร้านค้า รวมถึงพนักงานร้านอาหาร
๒.๓ โครเอเชียกลับมาใช้มาตรการควบคุมการเข้าประเทศอีกครั้ง โดยอนุญาตเฉพาะประชาชนประเทศสมาชิก EU และเขตเชงเก้น รวมถึงบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นให้เข้าโครเอเชียได้โดยเสรี สำหรับบุคคลที่มาจากประเทศที่สาม มีข้อยกเว้นให้เดินทางเข้าโครเอเชียได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้
๑) บุคลากรทางการแพทย์ แรงงานข้ามแดน พนักงานขนส่งสินค้า นักการทูต เดินทางเข้าได้ไม่ต้องกักกันตัว
๒) บุคคลเดินทางผ่าน (transit) ต้องมีหลักฐานว่าออกจากโครเอเชียแล้ว ประเทศต่อไปจะอนุญาตให้เดินทางเข้าได้ และต้องออกจากโครเอเชียภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันถัดไป
๓) นักเรียน นักท่องเที่ยว และผู้มาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR อายุไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง จึงจะไม่ถูกกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน
๔) ผู้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ต้องกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน หรือมีผลตรวจโควิดแบบ PCR เป็นลบ หลังจากกันกันตัว ๗ วัน
นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ถูกกักกันตัวต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
๓. บอสเนียฯ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ ๖,๔๐๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๑๖ คน รักษาหายแล้ว ๓,๐๓๗ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๘๗ คน ยอดรวมเป็น ๑,๑๖๔ คน มีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๙ คน รักษาหายแล้ว ๓๒๐ คน
๕. คอซอวอ ในรอบสองวัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๐๗ คน ยอดรวมเป็น ๔,๓๐๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๙๔ คน รักษาหายแล้ว ๒,๐๙๕ คน