สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

15 ก.ค. 2563

156 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๓ คน รวมเป็น ๔,๒๔๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๙๕ คน รักษาหายแล้ว ๓,๐๗๓ คน
๑.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ ฮังการีได้จะควบคุมการเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวฮังการีและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ โดยรัฐบาลและคณะทำงาน COVID – 19 ฮังการี ได้แบ่งประเทศต่าง ๆ เป็น ๓ กลุ่ม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑) สีเขียว ประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่ำ ผู้เดินทางสามารถเข้าฮังการีได้โดยไม่มีข้อจำกัด (ไม่มีรายชื่อประเทศในกลุ่มสีเหลือง หรือแดง) ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น ได้แก่ ประเทศสมาชิก EU และเชงเก้นส่วนใหญ่ และเกาหลีใต้
๒) สีเหลือง ประเทศที่มีการแพร่ระบาดไม่รุนแรงมาก ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าฮังการีได้โดยต้องแสดงผลทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบ ๒ ครั้ง ระยะห่าง ๔๘ ชั่วโมง รวมระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันก่อนเดินทางถึงฮังการี มิเช่นนั้นต้องถูกกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ได้แก่ บัลแกเรีย สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ รัสเซีย โปรตุเกส โรมาเนีย เซอร์เบีย สวีเดน ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐฯ
๓) สีแดง ประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ห้ามผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มสีแดงเข้าฮังการียกว้นชาวฮังการี และชาวต่างชาติมีใบถิ่นที่อยู่อายุเกินกว่า ๙๐ วัน และผู้ที่ทำเรื่องขออนุญาตจากตำรวจฮังการีเป็นรายกรณีผ่านระบบออนไลน์ ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยชาวต่าง อาทิ อัลเบเนีย บอสเนียฯ คอซอวอ มอนเตเนโกร ยูเครน ประเทศทั้งหมดในทวีปแอฟริกา อเมริกา (ยกเว้นสหรัฐ) ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมทั้งไทย
ทั้งนี้ คณะทำงาน COVID-19 จะปรับปรุงรายชื่อประเทศทุกวันพุธ และผู้ที่มีหลักฐานแสดงว่าเคยติดเชื้อโควิดมาก่อนในเวลา ๖ เดือน จะได้รับการยกเว้นจากมาตรการนี้
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๓ คน รวมเป็น ๓,๗๗๕ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๑๙ คน รักษาหายแล้ว ๒,๕๑๔ คน
๓. บอสเนียฯ ในรอบ ๓ วัน ๕๗๙ คน ยอดรวมเป็น ๖,๙๘๑ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๒๖ คน รักษาหายแล้ว ๓,๑๗๙ คน
๔. มอนเตเนโกร ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๑,๒๒๑ คน มีผู้เสียชีวิตสะสม ๒๓ คน รักษาหายแล้ว ๓๒๘ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๑๖ คน ยอดรวมเป็น ๔,๙๓๑ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐๒ คน รักษาหายแล้ว ๒,๒๖๗ คน