เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย

30 ก.ค. 2564

76 view

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์ ต่อนาย Zoran Milanović ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฯ กรุงซาเกร็บ ภายหลังพิธียื่นพระราชสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับนาย Milanović โดยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับโครเอเชีย ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีนในประเทศไทยและโครเอเชีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ