ฮังการีประกาศมาตราการไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ฮังการีประกาศมาตราการไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓

8 ก.ย. 2563

253 view

ด่วน ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ฮังการีจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีใบถิ่นที่อยู่ระยะยาวเกินกว่า ๙๐ วัน หรือผู้มีเหตุจำเป็นที่ได้รับอนุญาตจากตำรวจฮังการีเท่านั้น และเมื่อเข้ามาถึงแล้วต้องเข้ากักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยมีสิทธิขอรับการตรวจโควิด ๒ ครั้งเพื่อออกจากการกักกันตัวก่อนครบกำหนด
                 

       ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ฮังการีจะตั้งด่านควบคุมการผ่านแดนทุกจุด โดยจะมีมาตรการควบคุมการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางทั่วไป ดังนี้

       ๑) ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในฮังการีและครอบครัว และผู้มีใบถิ่นที่อยู่ที่ออกให้โดย ตม. ฮังการีที่ยังมีอายุเกินกว่า ๙๐ วัน และนักกีฬาสังกัดสโมสรกีฬาของฮังการีที่เดินทางกลับจากการแข่งขันในต่างประเทศ จะได้รับสิทธิเทียบเท่าชาวฮังการี

       ๒) ระเบียบนี้ยกเว้นสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ/ทูต และผู้ที่มีหลักฐานยืนยันว่าได้หายป่วยจาก COVID-19 แล้วภายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

       ๓) ชาวฮังการีที่เดินทางเข้าฮังการีจะต้องได้รับการตรวจร่างกายที่ด่านเข้าเมือง

           - หากต้องสงสัยว่าจะมีเชื้อ COVID-19 จะต้องถูกกันกันตัว ณ สถานที่ที่รัฐกำหนดหรือที่ที่พักอาศัย

           - หากไม่ต้องสงสัยว่าจะมีเชื้อ COVID-19 จะต้องถูกกันกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ที่ที่พักอาศัย หรือในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (หากไม่มีที่พักอาศัย) โดยระหว่างการกักกันตัวสามารถขอรับการตรวจ COVID-19 ได้ (โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง) ซึ่งหากการตรวจสองครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา ๕ วัน มีผลเป็นลบ สามารถยกเลิกการกักกันตัวได้

       ๔) ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าฮังการี ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็นสามารถขออนุญาตเป็นรายกรณีจาก สนง. ตำรวจฮังการีผ่านระบบออนไลน์ได้ (https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa) ภายใต้เหตุผลดังนี้

           - มาขึ้นศาล

           - มาดำเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานภาครัฐของฮังการี
           - มารับการรักษาพยาบาลโดยมีหนังสือส่งตัว

           - มาเรียนหนังสือหรือสอบ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานศึกษา

           - การเดินทางมารับ/ส่ง สินค้า โดยต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง

           - มาร่วมงานพิธีในครอบครัว เช่น งานแต่งงาน งานศพ          

           - มาดูแลญาติ

            - มาร่วมแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านวัฒนธรรม และศาสนาระหว่างประเทศ

            - เหตุผลความจำเป็นอื่นๆ

        ๕) ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๔) เมื่อเดินทางถึงฮังการีแล้วจะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ซึ่งหากต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 จะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าฮังการี สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ที่ที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ และมีสิทธิขอรับการตรวจ COVID-19 เพื่อยกเลิกการกักกันตัว

        ๖) ชาวฮังการีและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาศัยอยู่ในรัศมี ๓๐ กม. จากด่านชายแดน สามารถเดินทางข้ามแดนได้ในระยะ ๓๐ กม. ภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ต้องถูกกักกันตัว

        ๗) อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางผ่าน (transit) ฮังการีได้ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง