สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

15 ธ.ค. 2563

67 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓,๘๗๐ คน รวมเป็น ๒๕๔,๑๔๘ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๑๖ คน รวมเป็น ๕,๙๘๔ คน รักษาหายแล้ว ๗๔,๒๘๓ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อดูอาการอีก ๕๑,๔๘๕ คน
๑.๒ ฮังการีขยายเวลามาตรการควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ต่อไปจนถึงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ รัฐบาลจะตัดสินใจในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ว่าจะยกเว้นการบังคับใช้มาตรการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือไม่
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑,๘๘๖ คน รวมเป็น ๑๕๒,๒๓๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒,๒๓๓ คน รักษาหายแล้ว ๑๒๗,๘๘๒ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๓๗ คน รวมเป็น ๙๔,๙๔๔ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓,๐๑๒ คน รักษาหายแล้ว ๕๙,๔๘๘ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๑๖ คน รวมเป็น ๓๘,๕๖๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๔๓ คน รักษาหายแล้ว ๒๗,๖๕๑ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๖๘ คน รวมเป็น ๔๒,๒๙๔ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๐๙๖ คน รักษาหายแล้ว ๒๙,๔๓๐ คน