สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

30 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๒๙๑ คน รวมเป็น ๖๕,๙๓๓ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๕๗๘ คน รักษาหายแล้ว ๑๗,๐๙๘ คน อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค ๓๖,๖๗๘ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๓๗๘ คน รวมเป็น ๔๐,๙๙๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๔๙๓ คน รักษาหายแล้ว ๒๗,๗๗๐ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ ๑,๕๘๖ คน รวมเป็น ๔๔,๗๓๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๑๖๑ คน รักษาหายแล้ว ๒๗,๐๘๗ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๐๑ คน รวมเป็น ๑๗,๓๙๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๘๒ คน รักษาหายแล้ว ๑๓,๔๘๕ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๙๗ คน รวมเป็น ๑๘,๓๐๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๕๙ คน รักษาหายแล้ว ๑๕,๑๙๘ คน