สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

47 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๓๑๖ คน รวมเป็น ๖๑,๕๖๓ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๔๗๒ คน รักษาหายแล้ว ๑๖,๔๘๑ คน อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค ๒๘,๐๗๐ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๘๒๘ คน รวมเป็น ๓๗,๒๐๘ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๔๕๒ คน รักษาหายแล้ว ๒๕,๘๓๗ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๗๐๓ คน รวมเป็น ๔๑,๕๙๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๑๐๔ คน รักษาหายแล้ว ๒๖,๕๔๒ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๑๒ คน รวมเป็น ๑๖,๙๐๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๗๐ คน รักษาหายแล้ว ๑๓,๐๑๖ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๘๖ คน รวมเป็น ๑๗,๙๐๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๕๓ คน รักษาหายแล้ว ๑๕,๐๘๘ คน