สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

28 ธ.ค. 2563

315 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๑๔๑ คน รวมเป็น ๓๐๕,๑๓๐ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๘๓ คน รวมเป็น ๘,๒๘๒ คน รักษาหายแล้ว ๑๐๒,๙๖๒ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อดูอาการอีก ๓๒,๔๘๖ คน
๑.๒ ฮังการีจะผ่อนปรนมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงคริสมาสต์อีฟ คือระหว่างคืนวันที่ ๒๔ ถึงเช้าวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ แต่ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานพบปะสังสรรไม่เกิน ๑๐ คน โดยไม่นับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี
๑.๓ ฮังการีห้ามเที่ยวบินโดยสารจากอังกฤษมาลงที่ฮังการีตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เนื่องจากกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 สายพันธ์ใหม่
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๗๖๖ คน รวมเป็น ๑๙๕,๗๒๘ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓,๒๕๗ คน รักษาหายแล้ว ๑๗๖,๓๖๖ คน
๓. บอสเนียฯ ในรอบสองวันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖๙๘ คน รวมเป็น ๑๐๖,๒๒๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓,๗๐๖ คน รักษาหายแล้ว ๗๑,๕๔๘ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๒๙ คน รวมเป็น ๔๔,๒๘๔ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๓๐ คน รักษาหายแล้ว ๓๔,๔๙๖ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๒๓ รวมเป็น ๔๘,๘๖๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๒๔๖ คน รักษาหายแล้ว ๓๖,๕๗๐ คน