สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,431 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔,๔๒๘ คน รวมเป็น ๒๙๕,๙๗๗ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๘๗ คน รวมเป็น ๗,๕๓๘ คน รักษาหายแล้ว ๘๙,๘๑๔ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อดูอาการอีก ๔๕,๐๗๕ คน
๑.๒ ฮังการีคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID -19 ที่จะได้มาชุดแรกของ Pfizer จำนวน ๓๕,๐๐๐ ชุด แก่บุคคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกได้ในวันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีนจะเป็นไปโดยสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒. โครเอเชีย
๒.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓,๒๗๒ คน รวมเป็น ๑๙๐,๒๓๕ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓,๐๒๓ คน รักษาหายแล้ว ๑๖๕,๙๑๕ คน
๒.๒ รัฐบาลโครเอเชียประกาศมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมสำหรับช่วงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๓ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ได้ไม่เกิน ๑๐ คน จาก ๒ ครอบครัวเท่านั้น ห้ามการเดินทางข้ามเขตการปกครองท้องถิ่น (county) ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งสินค้า และผู้สื่อข่าว ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากตำรวจเป็นรายกรณี
๓. บอสเนียฯ ไม่มีรายงานใหม่ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๑๐๔,๐๘๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓,๕๔๙ คน รักษาหายแล้ว ๖๙,๔๙๕ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๘๕ คน รวมเป็น ๔๓,๓๙๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๒๐ คน รักษาหายแล้ว ๓๓,๔๙๑ คน
๕. คอซอวอ ไม่มีรายงานใหม่ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๔๗,๔๕๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๒๑๕ คน รักษาหายแล้ว
๓๔,๙๕๖ คน