ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 152 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)

 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงาน
จ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 280,000.- โฟรินท์ต่อเดือน (ยังไม่หักเงินประกันสังคมต่าง ๆ)

 1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บุคลิกภาพดี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับดี สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง หากมีความรู้ภาษาฮังการีด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ PowerPoint มีความสนใจใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ ข่าวสารนิเทศ และบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  • ติดตามข่าวสารและจัดทำรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ของฮังการีและประเทศในเขตอาณา
  • ติดต่อประสานงาน รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานพิธีการทูต
  • จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานการเยือนฮังการีและประเทศในเขตอาณาของคณะผู้แทนไทย
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • ประวัติส่วนบุคคลพร้อมภาพถ่าย
  • หนังสือแสดงเหตุผลที่ทำให้สนใจสมัครทำงานในตำแหน่งข้างต้น
  • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในฮังการี
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (หากมี)
 4. ช่องทางการสมัคร
  • ส่งเอกสารตามข้อ 3 มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิขยายระยะเวลาการสมัครหากมีผู้สมัครจำนวนไม่เพียงพอหรือ
   มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                        

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ