ความสัมพันธ์ไทยกับฮังการี

ความสัมพันธ์ไทยกับฮังการี

22 ม.ค. 2564

360 view

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฮังการี

 1. การทูต

ไทยกับฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี เมื่อวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสฮังการี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ไทยและฮังการีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2516 โดยฮังการีจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เมื่อปี 2521 นอกจากนี้ ส่วนไทยจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เมื่อปี 2532

รายชื่อเอกอัครราชทูตไทยประจำฮังการี

 1. ม.ร.ว.สุทธิสวาท กฤดากร
 2. น.ส.ทัศนีย์ บุนนาค
 3. นายประดาป พิบูลสงคราม
 4. นายเฉลิมพล เอกอุรุ
 5. นายธวัชชัย ปิยรัตน์
 6. นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
 7. นายกฤต ไกรจิตติ
 8. นายสมปอง สงวนบรรพ์
 9. นางขันธ์ทอง อูนากูล
 10. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี
 11. นายภควัต ตันสกุล  เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน

2. เศรษฐกิจ

 

 • 2.1 ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP   155.70 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)
GDP Per Capital   15,938.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)
GDP Growth   ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)
สกุลเงิน 1 HUF = 0.10 บาท (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 22 ม.ค. 2564)
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)
ทรัพยากรที่สำคัญ  บ๊อกไซต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย
อุตสาหกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร
สินค้าส่งออกที่ทำคัญ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ ออสเตรีย ฝรั่งเศส สโลวาเกีย โรมาเนีย สหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
อิตาลี โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย จีน รัสเซีย เยอรมนี
 • 2.2 สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

 

635.68 ล้าน USD ไทยส่งออก 445.88 ล้าน USD นำเข้า 189.80 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 256.08 ล้าน USD

(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก รถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้านำเข้า

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ก๊อกน้ำ วาล์วและส่วนประกอบ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ

 • 2.3 การท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวจากฮังการีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 32,412 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปฮังการีจำนวน 7,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2558)