การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 2,380 view

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

1. ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจองทาง [email protected]   
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่
 
2. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำ ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
3. สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในฮังการีและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำเอกสารสำคัญประจำตัว   
4. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 4 - 6 สัปดาห์      
5. ค่าธรรมเนียม 40 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) จ่ายผ่านทางธนาคารเข้าบัญชีสถานทูตเท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน

Bank:                           MKB Bank Zrt.

Bank’s seat/address:     1056 Budapest, Váci u. 38. (Hungary)

Beneficiary:                  Royal Thai Embassy, Budapest

Beneficiary’s address:    1025 Budapest, Verecke út 79. (Hungary)

IBAN:                           HU57 1030 0002 5011 2201 4882 0017

SWIFT (BIC) code:         MKKB HU HB

 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก      
1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด (บบฟอร์มที่ 1
2. บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 2)  
3. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายจำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 3) 
 
* เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องในการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 นั้น เมื่อบิดามารดาได้แจ้งเกิดและขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้แก่เด็กแล้ว จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการขอหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะอนุโลมออกหนังสือเดินทางเฉพาะเล่มแรกเท่านั้นให้แก่เด็กที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 
* ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอนั้น บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) ซึ่งประสงค์ขอมีรายการบุคคลและหมายเลขประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาจมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องยื่นคำร้องแทน  [ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 96/2 (หน้า 74 ด้านล่างสุด) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/70.PDF

สามารถค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่ http://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-population/13-service-handbook/population/29-population-add-name

 
3. หลักฐานประกอบ
    3.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
           
1บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน


    3.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    
กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรส            
1.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด         
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
3.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย    
 
กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด         
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             
3.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ จำนวน 1 ชุด            
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            
1.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด       
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด             
3.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

 

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า”

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้