สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า รัฐบาลไทยจะเริ่มใช้แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (หรือวันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 18.00 น. เวลาท้องถิ่นฮังการี)
 
สำหรับชาวไทย
 
สำหรับชาวไทยในต่างประเทศทุกคน ที่เช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องกลับไทย *หลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค. 2563* (เวลาท้องถิ่นฮังการี)
 
1. *เอกสารที่ต้องแสดงเมื่อเช็คอิน*
 
ท่านต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินเมื่อเช็คอิน ณ สนามบิน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ดังนี้
 
1.1. ใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)
 
1.2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย
 
2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ตามข้อ 1.2
 
2.1 ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มกลับออนไลน์เดินทางตามลิงก์ https://forms.gle/bVq1uwWbNMfo3kGU9 (สำหรับท่านที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง)
 
2.2 อีเมล เอกสารต่อไปนี้ไปยัง thaiembassybudapest@gmail.com *ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง*
 
(1) ใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง
(3) หลักฐานการจองเที่ยวบิน
 
สำหรับท่านที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มในข้อ 2.1 ออนไลน์ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง แล้วสแกนหรือถ่ายภาพ และส่งมาพร้อมเอกสาร (1), (2) และ (3) ด้วย
 
3. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้ท่าน และส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมล เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเช็คอิน
โดยสามารถแสดงไฟล์ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่สายการบินได้เลย
 
ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกการดำเนินการทางอีเมล สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อมารับหนังสือรับรองฯ ด้วยตัวเองในวันและเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ